REGULAMIN

Regulamin przekazywania darowizn dla szkoły jogi YogaHome.pl prowadzonej przez firmę Sekrety Diety Karolina Jaworska

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady przekazywania darowizn na rozwój firmy Sekrety Diety Karolina Jaworska (adres miejsca prowadzenia działalności oraz adres do korespondencji: ul. Senatorska 32/19, 00-095 Warszawa), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, legitymujący się NIP 5252335949, REGON 141779310, adres poczty elektronicznej: karola@yogahome.pl

Użyte w niniejszym regulaminie słowa oznaczają:

1. “Portal”- portal internetowy “yogahome.pl” dostępny pod adresem www.yogahome.pl

2. „Użytkownik” – osoba korzystająca z portalu i treści na nim zamieszczonych.

3. “Darczyńca” – Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności

prawnych, który dokonał wpłaty.

4. “Serwis finansowy” – należy przez to rozumieć serwis Tpay

5. Tpay – Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN – wpłacony w całości;

6. „Operator płatności” – należy przez to rozumieć spółkę Tpay. wykonującą dla Sekrety Diety Karolina Jaworska usługi płatnicze jako dostawca usług płatniczych.

7. “Darowizna” – należy przez to rozumieć kwotę stanowiącą darowiznę w rozumieniu przepisów

Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Darczyńcę na rzecz Sekrety Diety

§ 2.

PRZEKAZYWANIE DAROWIZN

1. Użytkownik strony internetowej może zdecydować się na przekazanie darowizny, która umożliwia wpłatę zadeklarowanej kwoty pieniężnej na rozwój firmy Sekrety Diety Karolina Jaworska

2. Użytkownik może wpłacić dowolną podaną przez siebie kwotę.

3. Darowizny są przekazywane przy pomocy wtyczki Fast Micro Pay po wpisaniu dobrowolnej kwoty oraz podaniu adresu mailowego. Następnym krokiem jest dokonanie transakcji za pośrednictwem operatora płatności

4. Darowizny są obsługiwane przez operatora płatności firmę Tpay za pośrednictwem serwisu Tpay.com -możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://tpay.com/dla-biznesu/metody-platnosci

5. Sekrety Diety nie przechowuje danych karty kredytowej lub debetowej Darczyńcy. Dane te przechowuje Operator płatności.

6. Szczegóły dot. korzystania z usług serwisu finansowego zostały określone na stronie https://tpay.com/

§ 3.

REKLAMACJE

1. Każdemu Darczyńcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych

z przekazaną darowizną.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres karola@yogahome.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Senatorska 32/19, 00-095 Warszawa. W tytule maila prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz umieszczenia słów „Reklamacja dot. darowizny”.

3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany

w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres korespondencyjny

wskazany w piśmie.

§ 4.

REZYGNACJA Z PRZEKAZANIA DAROWIZNY

Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

§ 5.

DANE OSOBOWE

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez SEKRETY DIETY KAROLINA JAWORSKA danych osobowych Użytkowników dostępne są w polityce prywatności na stronie internetowej https://yogahome.pl/polityka-prywatnosci-wsparcia-yoga-home/

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 1 lutego 2021 roku.

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Portalu.

3. Sekrety Diety zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej.

4. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.